จำนวนนักเรียนพิการ

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษาไทย ประเภท อ.3 ขวบอ.1อ.2รวมก่อนประถมป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6ปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ม.ปลายรวม ทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ความพิการทางการมองเห็น 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ความพิการทางการได้ยิน 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ความพิการทางสติปัญญา 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ความพิการร่างกายและสุขภาพ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ความพิการทางการเรียนรู้ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ความพิการทางการพูดและภาษา 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ความพิการทางการออทิสติก 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ความพิการทางการซ้ำซ้อน 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อื่นๆ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ทั้งหมด 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อายุนอกเกณฑ์ 000000000000000000000000000000000317334316604316935106679329935266825964110467201082045307951242011301150221814275545690000000005870884514715155111931234823
 
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ความพิการทางการมองเห็น 000000000000314202000022101246871500010110120200000000000000000000010717
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ความพิการทางการได้ยิน 000000101101101000011000101000213000000000000000000000000000000000314
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ความพิการทางสติปัญญา 0000000000000334044482246511437201737000213112325000000000000000000000231942
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ความพิการร่างกายและสุขภาพ 0000001121121343031012132131011051511200002213400000000000000000000012921
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ความพิการทางการเรียนรู้ 00001100001161746156172279912149170136361721223715950316566825934351045349439428122000000000000000000000597194791
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ความพิการทางการพูดและภาษา 0000001011012131236171122020001251700000000000000000000000000000000013518
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ 00000000000001100010110130331482100000000000000000000000000000000008210
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ความพิการทางการออทิสติก 0000000000001125494041123032131672300000010110100000000000000000000017724
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ความพิการทางการซ้ำซ้อน 000000011011022000123134314011591420201110131400000000000000000000081119
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อื่นๆ 000011201333201434181432192443282351201737271744302151142116258000033000033000000000000000000000162133295
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทั้งหมด 0000222315382317403227598045125117581751497622518460244164682327263341060281038381553381250104371410000000000000000000008533881241
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อายุนอกเกณฑ์ 00041236377537933971879170214934774549315054609654984799774864729584454438884264588842837276656031088619411467181776013729921351222424625700000000061117393336927625
 
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ความพิการทางการมองเห็น 000000011011112011000101000011235000000000000000000000000000000000246
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ความพิการทางการได้ยิน 000000000000000000011000000000011000000000000000000000000000000000011
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ความพิการทางสติปัญญา 00000000000001110100012321322466120000000000000000000000000000000006612
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ความพิการร่างกายและสุขภาพ 000000011011011011101213000101437011000000011000000000000000000000459
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ความพิการทางการเรียนรู้ 0000000110112027291341725732184222182986251110002021013030000000000000000000008926115
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ความพิการทางการพูดและภาษา 000000101101000101101000000000202000000000000000000000000000000000303
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ 000000000000000000022000000000022000000000000000000000000000000000022
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ความพิการทางการออทิสติก 000000000000112000011101011011246000000000000000000000000000000000246
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ความพิการทางการซ้ำซ้อน 0000000110110000223142020110005490000000000000000000000000000000005510
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อื่นๆ 000000101525101525101101000101000000303000000000000000000000000000000000131528
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ทั้งหมด 0000001119301119305491061618927331043207272412361104815801120210131400000000000000000000012468192
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อายุนอกเกณฑ์ 00024122746822622545146745291923625348927527655128324853128929758633733667332732164817471731347814313227514010524510085185383322705000000000000000000000259725055102
 
  รวม ความพิการทางการมองเห็น 000000011011426213000123101257101020000101101202000000000000000000000121123
  รวม ความพิการทางการได้ยิน 000000101101101000022000101000224000000000000000000000000000000000325
  รวม ความพิการทางสติปัญญา 00000000000004450544834786146511262349000213112325000000000000000000000292554
  รวม ความพิการร่างกายและสุขภาพ 00000012312314531420242621320214822123000022145000000000000000000000161430
  รวม ความพิการทางการเรียนรู้ 000011011022819531770853111614656202154401941434518858919077925934371047359449728125000000000000000000000686220906
  รวม ความพิการทางการพูดและภาษา 0000002022022132247181122020001451900000000000000000000000000000000016521
  รวม ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ 00000000000001100012310130331484120000000000000000000000000000000008412
  รวม ความพิการทางการออทิสติก 000000000000224549415213314224181129000000101101000000000000000000000191130
  รวม ความพิการทางการซ้ำซ้อน 000000022022022022437336325011101323202011101314000000000000000000000131629
  รวม อื่นๆ 000011302858302959191433202444282351211738271744302151145116261000033000033000000000000000000000175148323
  รวม ทั้งหมด 0000223434683436703731689051141135672021828626820467271188802688363821218281139401555391251107381450000000000000000000009774561433
  รวม อายุนอกเกณฑ์ 000653590124360556411691258115424127137071420780736151678172715087757691544782779156175377915324584449790813424364970733423368271053476367171471032311002213252047308151282013301550281816276045760000000005876885614732220412550947550