จำนวนนักเรียนติด G

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษาไทย ประเภท อ.3 ขวบอ.1อ.2รวมก่อนประถมป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6ปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ม.ปลายรวม ทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 นักเรียนทั้งหมด 00000000000000000000000000000000016728100223161903300000000000000003331922
 
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นักเรียนทั้งหมด 00057125611101323101121104149211369268437383270000112000112000000000000000000000494695
 
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นักเรียนทั้งหมด 0000332132462241232350222350117132001100000001100000000000000000000091827
 
  รวม นักเรียนทั้งหมด 0005101577141217291213251161711516381149134484545901783912022418220330000000000000000336183144