จำนวนนักเรียนพักนอน

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษาไทย ประเภท อ.3 ขวบอ.1อ.2รวมก่อนประถมป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6ปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ม.ปลายรวม ทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 บ้านพักรวมกับชุมชน 000000000000000000000000000000000000000000000000022011000000000033033
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 บ้านพักครู 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ที่พักนักเรียน 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 บ้านเช่า 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 วัด 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อาศัยอยู่กับญาติ 000000000000000000000000000000000101011000112000000011000000000011123
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ทั้งหมด 000000000000000000000000000000000101011000112000022022000000000044156
00101721 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อายุนอกเกณฑ์ 000000000000000000000000000000000317334316604316935106679329935266825964110467201082045307951242011301150221814275545690000000005870884514715155111931234823
 
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 บ้านพักรวมกับชุมชน 0005553108127116243182169351125832087899177104821869692188104851891121132256195541173117181727441115263949880000001120000000001128417731614
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 บ้านพักครู 00021301122411222435807710111281624000000101101000000000000000000000111829
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ที่พักนักเรียน 00067871542201443642872315181752103851681723401741232979691187977917687931807977681565112000314426000000112000000000112108910022091
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 บ้านเช่า 0003147613107179817711185167310426303352560000000112112000000000000000000000463379
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 วัด 000000000000000000000000011000011000000000000000000000000000000000011
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อาศัยอยู่กับญาติ 00098511491501523022482034511621262881018518695761718374157878016787681556155091124437217284372913420000000110000000000118927261618
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทั้งหมด 00022519341850441992372961213414724289003563697253812876682822675492932475402902755652074187339471611273834722020407465139000000235000000000235287925535432
43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อายุนอกเกณฑ์ 00041236377537933971879170214934774549315054609654984799774864729584454438884264588842837276656031088619411467181776013729921351222424625700000000061117393336927625
 
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 บ้านพักรวมกับชุมชน 0006971140495452947564523108731734065743138781832532164636933970834832767537136873921612082424335417675611367054124180156336000000000000000000000290527615666
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 บ้านพักครู 000000101101000123000303101000527000000000000000000000000000000000628
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่พักนักเรียน 00026174354419580581382525504247893936754545903544793647832222444662024442413372317406754121000000000000000000000369356725
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 บ้านเช่า 000000202202000011011000000000022202000000202000000000000000000000426
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 วัด 000000000000000101000000000000101000000000000000000000000000000000101
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อาศัยอยู่กับญาติ 000155204442865947106283058342256211536212041222850219301471242713031111241518220000000000000000000000224173397
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ทั้งหมด 00011093203596535113170662813343703957655094599683853737584384048424063998054284248522536245449906065125110751859772169267212479000000000000000000000350932946803
43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 อายุนอกเกณฑ์ 00024122746822622545146745291923625348927527655128324853128929758633733667332732164817471731347814313227514010524510085185383322705000000000000000000000259725055102
 
  รวม บ้านพักรวมกับชุมชน 0001241242486225681190746692143844242386550948699542940383246543189645241286448348196427802636541646489492881808169150219205424000022123000000000145374635377283
  รวม บ้านพักครู 0002131123251123473583710202112131831000000101101000000000000000000000172037
  รวม ที่พักนักเรียน 000931041972741854593672896562002354352102194292131593721411362771321232551231402631019101220312125462413372618447156127000000112000000000112145813582816
  รวม บ้านเช่า 0003149615127199817712195277310426303352762202000112314000000000000000000000503585
  รวม วัด 000000000000000101000000011000112000000000000000000000000000000000112
  รวม อาศัยอยู่กับญาติ 000113561691941943883072505571901563461351072421169120710494198109108217108771857626331395831132941841248166400000002200000000002211179012018
  รวม ทั้งหมด 000335286621110095420541435124026758428231665865828169376666014267206711391699646134571869914174610432789377776153148110258117922093422786200000222570000000002796389585212241
  รวม อายุนอกเกณฑ์ 000653590124360556411691258115424127137071420780736151678172715087757691544782779156175377915324584449790813424364970733423368271053476367171471032311002213252047308151282013301550281816276045760000000005876885614732220412550947550