รายงานสารสนเทศ
ลำดับ รายงาน แสดง ดาวน์โหลด
1  จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ และห้อง
2  จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
3  จำนวนนักเรียนพิการ
4  จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
5  จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
6  จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
7  จำนวนนักเรียนขาดแคลน
8  จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
9  จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
10  จำนวนนักเรียนพักนอน
11  น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
12  จำนวนนักเรียนติด G
13  จำนวนนักเรียนออกกลางคัน    
14  จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า    
15  จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา    
16  จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต