รายงานการบันทึกผลการเรียนปีการศึกษา 2562 ทั่วประเทศ ( วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563  มีโรงเรียนที่ยืนยันแล้วจำนวน 23,972 โรงเรียน จากทั้งหมด 27,657 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 87 )
ลำดับ รหัสเขต สำนักงานเขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ยืนยันข้อมูลแล้ว ยังไม่ยืนยัน ร้อยละ
1 57010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 104 104 0 100
2 45010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 234 234 0 100
3 20020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 112 112 0 100
4 57020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 171 171 0 100
5 21020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 87 87 0 100
6 56020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 133 133 0 100
7 55010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 194 194 0 100
8 25010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 121 121 0 100
9 56010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 85 85 0 100
10 22020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 106 106 0 100
11 19010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 123 123 0 100
12 57030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 150 150 0 100
13 46020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 171 171 0 100
14 60010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 164 164 0 100
15 60020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 150 150 0 100
16 11020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 71 71 0 100
17 49010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 246 246 0 100
18 58010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 132 132 0 100
19 17010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 99 99 0 100
20 16020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 139 139 0 100
21 14020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 161 161 0 100
22 26010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 131 131 0 100
23 46030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 199 199 0 100
24 48020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 185 185 0 100
25 34020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 217 217 0 100
26 33030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 198 198 0 100
27 33020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 181 181 0 100
28 34040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 142 142 0 100
29 34050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 254 254 0 100
30 50010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 88 88 0 100
31 35020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 187 187 0 100
32 36030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 192 192 0 100
33 33010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 258 258 0 100
34 32020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 219 219 0 100
35 52010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 112 112 0 100
36 30040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 181 181 0 100
37 52020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 143 143 0 100
38 52030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 94 94 0 100
39 31010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 202 202 0 100
40 51010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 132 132 0 100
41 32010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 292 292 0 100
42 40020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 208 208 0 100
43 40040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 176 176 0 100
44 60030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 199 199 0 100
45 13020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 67 67 0 100
46 43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 107 107 0 100
47 84030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 157 157 0 100
48 85010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 79 79 0 100
49 86010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 110 110 0 100
50 84010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 120 120 0 100
51 80040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 133 133 0 100
52 73010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 124 124 0 100
53 73020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 120 120 0 100
54 61010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 83 83 0 100
55 80020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 202 202 0 100
56 86020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 121 121 0 100
57 44010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 197 197 0 100
58 95020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 68 68 0 100
59 95030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 32 32 0 100
60 96010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 148 148 0 100
61 96020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 117 117 0 100
62 95010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 111 111 0 100
63 94030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 67 67 0 100
64 91010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 159 159 0 100
65 93010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 116 116 0 100
66 94020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 115 115 0 100
67 72030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 128 128 0 100
68 76020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 123 123 0 100
69 71020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 101 101 0 100
70 71040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 92 92 0 100
71 42030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 108 108 0 100
72 71010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 138 138 0 100
73 70010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 175 175 0 100
74 65010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 120 120 0 100
75 66020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 125 125 0 100
76 64010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 134 134 0 100
77 72020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 136 136 0 100
78 66010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 134 134 0 100
79 72010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 135 135 0 100
80 67030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 192 192 0 100
81 45020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 334 333 1 99.70
82 34010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 242 241 1 99.59
83 41010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 221 220 1 99.55
84 62010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 203 202 1 99.51
85 30020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 175 174 1 99.43
86 16010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 162 161 1 99.38
87 42020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 157 156 1 99.36
88 24020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 149 148 1 99.33
89 57040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 146 145 1 99.32
90 41040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 143 142 1 99.30
91 19020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 135 134 1 99.26
92 48010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 262 260 2 99.24
93 40050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 260 258 2 99.23
94 54010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 121 120 1 99.17
95 32030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 233 231 2 99.14
96 23010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 111 110 1 99.10
97 63010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 108 107 1 99.07
98 74010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 103 102 1 99.03
99 77020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 89 88 1 98.88
100 46010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 174 172 2 98.85
101 20030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 81 80 1 98.77
102 96030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 75 74 1 98.67
103 27010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 145 143 2 98.62
104 44030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 145 143 2 98.62
105 38010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 214 211 3 98.60
106 50020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 142 140 2 98.59
107 34030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 209 206 3 98.56
108 90030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 193 190 3 98.45
109 62020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 184 181 3 98.37
110 65030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 164 161 3 98.17
111 67020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 156 153 3 98.08
112 84020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 186 182 4 97.85
113 47010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 175 171 4 97.71
114 30050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 213 208 5 97.65
115 51020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 81 79 2 97.53
116 43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 159 155 4 97.48
117 50060000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 99 96 3 96.97
118 50040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 109 105 4 96.33
119 31030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 216 208 8 96.30
120 39020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 105 101 4 96.19
121 40030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 186 178 8 95.70
122 58020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 172 164 8 95.35
123 67010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 146 139 7 95.21
124 41020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 194 184 10 94.85
125 53010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 154 146 8 94.81
126 83010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 49 46 3 93.88
127 71030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 81 76 5 93.83
128 12010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 32 30 2 93.75
129 94010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 136 127 9 93.38
130 45030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 217 202 15 93.09
131 47030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 182 169 13 92.86
132 77010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 121 112 9 92.56
133 55020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 148 136 12 91.89
134 75010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 72 65 7 90.28
135 33040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 210 186 24 88.57
136 30030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 183 161 22 87.98
137 13010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 103 88 15 85.44
138 37010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 252 213 39 84.52
139 18010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 178 148 30 83.15
140 92010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 132 108 24 81.82
141 36010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 231 185 46 80.09
142 25020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 113 90 23 79.65
143 63020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 121 95 26 78.51
144 82010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 136 106 30 77.94
145 41030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 203 157 46 77.34
146 27020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 121 93 28 76.86
147 92020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 138 106 32 76.81
148 50050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 100 76 24 76.00
149 30060000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 181 137 44 75.69
150 80010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 112 84 28 75.00
151 54020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 127 95 32 74.80
152 24010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 138 103 35 74.64
153 20010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 82 60 22 73.17
154 11010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 72 51 21 70.83
155 50030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 154 109 45 70.78
156 39010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 214 142 72 66.36
157 81010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 211 140 71 66.35
158 10010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 37 24 13 64.86
159 90020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 127 82 45 64.57
160 90010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 140 89 51 63.57
161 93020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 114 70 44 61.40
162 70020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 147 90 57 61.22
163 53020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 76 45 31 59.21
164 12020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 63 36 27 57.14
165 31040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 194 109 85 56.19
166 22010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 83 44 39 53.01
167 76010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 93 47 46 50.54
168 44020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 223 111 112 49.78
169 65020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 130 56 74 43.08
170 35010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 192 79 113 41.15
171 31020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 231 94 137 40.69
172 42010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 161 61 100 37.89
173 47020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 258 79 179 30.62
174 15010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 145 40 105 27.59
175 64020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 168 42 126 25.00
176 14010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 181 44 137 24.31
177 36020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 263 63 200 23.95
178 30070000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 228 52 176 22.81
179 40010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 158 21 137 13.29
180 21010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 115 12 103 10.43
181 80030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 242 23 219 9.50
182 00100700 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 99 8 91 8.08
183 30010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 143 10 133 6.99
184 61020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 128 6 122 4.69