รายงานการบันทึกผลการเรียนปีการศึกษา 2560 ทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (  มีโรงเรียนที่ยืนยันแล้วจำนวน 10 โรงเรียน จากทั้งหมด 27,836 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0 )
ลำดับ รหัสเขต สำนักงานเขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ยืนยันข้อมูลแล้ว ยังไม่ยืนยัน ร้อยละ
1 52010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 124 9 115 7.26
2 20020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 112 1 111 0.89
3 55020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 148 0 148 0.00
4 55010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 194 0 194 0.00
5 56010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 85 0 85 0.00
6 56020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 137 0 137 0.00
7 54020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 127 0 127 0.00
8 57010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 104 0 104 0.00
9 53020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 78 0 78 0.00
10 52020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 143 0 143 0.00
11 52030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 94 0 94 0.00
12 53010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 173 0 173 0.00
13 57020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 171 0 171 0.00
14 54010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 121 0 121 0.00
15 57040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 146 0 146 0.00
16 62010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 204 0 204 0.00
17 61020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 128 0 128 0.00
18 62020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 188 0 188 0.00
19 63010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 110 0 110 0.00
20 63020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 121 0 121 0.00
21 61010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 86 0 86 0.00
22 60030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 201 0 201 0.00
23 58010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 134 0 134 0.00
24 51020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 85 0 85 0.00
25 58020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 172 0 172 0.00
26 60010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 165 0 165 0.00
27 60020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 150 0 150 0.00
28 57030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 150 0 150 0.00
29 51010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 132 0 132 0.00
30 45010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 234 0 234 0.00
31 44030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 145 0 145 0.00
32 45020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 337 0 337 0.00
33 45030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 217 0 217 0.00
34 46010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 177 0 177 0.00
35 44020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 223 0 223 0.00
36 44010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 197 0 197 0.00
37 42020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 159 0 159 0.00
38 42010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 161 0 161 0.00
39 42030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 108 0 108 0.00
40 43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 159 0 159 0.00
41 43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 107 0 107 0.00
42 46020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 171 0 171 0.00
43 46030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 199 0 199 0.00
44 50030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 154 0 154 0.00
45 50020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 144 0 144 0.00
46 50040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 110 0 110 0.00
47 50050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 100 0 100 0.00
48 50060000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 99 0 99 0.00
49 50010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 88 0 88 0.00
50 49010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 246 0 246 0.00
51 47020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 258 0 258 0.00
52 47010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 176 0 176 0.00
53 47030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 182 0 182 0.00
54 48010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 262 0 262 0.00
55 48020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 185 0 185 0.00
56 64010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 134 0 134 0.00
57 64020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 168 0 168 0.00
58 86010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 115 0 115 0.00
59 85010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 80 0 80 0.00
60 86020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 121 0 121 0.00
61 90010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 140 0 140 0.00
62 90030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 194 0 194 0.00
63 90020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 127 0 127 0.00
64 84030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 157 0 157 0.00
65 84020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 186 0 186 0.00
66 81010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 211 0 211 0.00
67 80040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 134 0 134 0.00
68 82010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 149 0 149 0.00
69 83010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 49 0 49 0.00
70 84010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 121 0 121 0.00
71 91010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 159 0 159 0.00
72 92010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 134 0 134 0.00
73 95030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 32 0 32 0.00
74 95020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 68 0 68 0.00
75 96010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 148 0 148 0.00
76 96020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 117 0 117 0.00
77 96030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 75 0 75 0.00
78 95010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 111 0 111 0.00
79 94030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 67 0 67 0.00
80 93010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 118 0 118 0.00
81 92020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 138 0 138 0.00
82 93020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 114 0 114 0.00
83 94010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 136 0 136 0.00
84 94020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 115 0 115 0.00
85 80030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 242 0 242 0.00
86 80020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 202 0 202 0.00
87 70010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 176 0 176 0.00
88 67030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 193 0 193 0.00
89 70020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 148 0 148 0.00
90 71010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 138 0 138 0.00
91 71020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 101 0 101 0.00
92 67020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 156 0 156 0.00
93 67010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 146 0 146 0.00
94 65020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 130 0 130 0.00
95 65010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 120 0 120 0.00
96 65030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 164 0 164 0.00
97 66010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 139 0 139 0.00
98 66020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 137 0 137 0.00
99 71030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 81 0 81 0.00
100 71040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 92 0 92 0.00
101 76020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 124 0 124 0.00
102 76010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 93 0 93 0.00
103 77010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 121 0 121 0.00
104 77020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 89 0 89 0.00
105 80010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 112 0 112 0.00
106 75010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 72 0 72 0.00
107 74010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 103 0 103 0.00
108 72020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 136 0 136 0.00
109 72010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 138 0 138 0.00
110 72030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 128 0 128 0.00
111 73010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 124 0 124 0.00
112 73020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 121 0 121 0.00
113 41040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 146 0 146 0.00
114 41020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 195 0 195 0.00
115 10010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 37 0 37 0.00
116 15010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 145 0 145 0.00
117 14020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 161 0 161 0.00
118 16010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 162 0 162 0.00
119 16020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 139 0 139 0.00
120 17010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 104 0 104 0.00
121 14010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 181 0 181 0.00
122 13020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 67 0 67 0.00
123 11020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 71 0 71 0.00
124 11010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 72 0 72 0.00
125 12010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 32 0 32 0.00
126 12020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 63 0 63 0.00
127 13010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 103 0 103 0.00
128 18010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 178 0 178 0.00
129 19010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 128 0 128 0.00
130 34040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 146 0 146 0.00
131 34030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 209 0 209 0.00
132 34050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 254 0 254 0.00
133 35010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 192 0 192 0.00
134 35020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 187 0 187 0.00
135 34020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 217 0