รายงานการบันทึกผลการเรียนปีการศึกษา 2559 ทั่วประเทศ ( วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563  มีโรงเรียนที่ยืนยันแล้วจำนวน 24,901 จากทั้งหมด 27,657 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90 )
ลำดับ รหัสเขต สำนักงานเขตพื้นที่ จำนวนโรงเรียน ยืนยันข้อมูลแล้ว ยังไม่ยืนยัน ร้อยละ
1 94030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 67 67 0 100
2 32010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 292 292 0 100
3 17010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 99 99 0 100
4 96020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 117 117 0 100
5 72010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 135 135 0 100
6 50020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 142 142 0 100
7 26010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 131 131 0 100
8 50060000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 99 99 0 100
9 51010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 132 132 0 100
10 51020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 81 81 0 100
11 50050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 100 100 0 100
12 50040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 109 109 0 100
13 48010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 262 262 0 100
14 48020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 185 185 0 100
15 52010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 112 112 0 100
16 52020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 143 143 0 100
17 56020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 133 133 0 100
18 57020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 171 171 0 100
19 57030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 150 150 0 100
20 56010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 85 85 0 100
21 55010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 194 194 0 100
22 52030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 94 94 0 100
23 53010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 154 154 0 100
24 54010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 121 121 0 100
25 47020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 258 258 0 100
26 46030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 199 199 0 100
27 34040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 142 142 0 100
28 34050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 254 254 0 100
29 39010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 214 214 0 100
30 34020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 217 217 0 100
31 34010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 242 242 0 100
32 33010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 258 258 0 100
33 33020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 181 181 0 100
34 39020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 105 105 0 100
35 40020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 208 208 0 100
36 44030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 145 145 0 100
37 46010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 174 174 0 100
38 46020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 171 171 0 100
39 43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 107 107 0 100
40 43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 159 159 0 100
41 40030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 186 186 0 100
42 42010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 161 161 0 100
43 42020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 157 157 0 100
44 58010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 132 132 0 100
45 58020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 172 172 0 100
46 84020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 186 186 0 100
47 86010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 110 110 0 100
48 90010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 140 140 0 100
49 84010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 120 120 0 100
50 83010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 49 49 0 100
51 76020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 123 123 0 100
52 77020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 89 89 0 100
53 80040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 133 133 0 100
54 91010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 159 159 0 100
55 92010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 132 132 0 100
56 96010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 148 148 0 100
57 96030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 75 75 0 100
58 95030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 32 32 0 100
59 93010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 116 116 0 100
60 93020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 114 114 0 100
61 94010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 136 136 0 100
62 74010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 103 103 0 100
63 73020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 120 120 0 100
64 64020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 168 168 0 100
65 65010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 120 120 0 100
66 65020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 130 130 0 100
67 63010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 108 108 0 100
68 62010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 203 203 0 100
69 60010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 164 164 0 100
70 60020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 150 150 0 100
71 60030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 199 199 0 100
72 66010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 134 134 0 100
73 66020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 125 125 0 100
74 71030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 81 81 0 100
75 72020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 136 136 0 100
76 71020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 101 101 0 100
77 71010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 138 138 0 100
78 70010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 175 175 0 100
79 70020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 147 147 0 100
80 31030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 216 216 0 100
81 41020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 194 194 0 100
82 24010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 138 138 0 100
83 11020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 71 71 0 100
84 12020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 63 63 0 100
85 25010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 121 121 0 100
86 27020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 121 121 0 100
87 27010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 145 145 0 100
88 25020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 113 113 0 100
89 13020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 67 67 0 100
90 15010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 145 145 0 100
91 16020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 139 139 0 100
92 19020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 135 135 0 100
93 30050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 213 213 0 100
94 21020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 87 87 0 100
95 16010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 162 162 0 100
96 30040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 181 181 0 100
97 20020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 112 112 0 100
98 37010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 252 251 1 99.60
99 44020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 223 222 1 99.55
100 38010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 214 213 1 99.53
101 33040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 210 209 1 99.52
102 65030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 164 163 1 99.39
103 14020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 161 160 1 99.38
104 84030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 157 156 1 99.36
105 64010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 134 133 1 99.25
106 19010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 123 122 1 99.19
107 63020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 121 120 1 99.17
108 77010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 121 120 1 99.17
109 94020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 115 114 1 99.13
110 23010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 111 110 1 99.10
111 95010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 111 110 1 99.10
112 57010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 104 103 1 99.04
113 13010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 103 102 1 99.03
114 36030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 192 190 2 98.96
115 47010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 175 173 2 98.86
116 61010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 83 82 1 98.80
117 67020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 156 154 2 98.72
118 34030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 209 206 3 98.56
119 92020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 138 136 2 98.55
120 40050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 260 256 4 98.46
121 30020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 175 172 3 98.29
122 22020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 106 104 2 98.11
123 72030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 128 125 3 97.66
124 81010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 211 206 5 97.63
125 86020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 121 118 3 97.52
126 55020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 148 144 4 97.30
127 10010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 37 36 1 97.30
128 30030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 183 178 5 97.27
129 95020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 68 66 2 97.06
130 80020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 202 196 6 97.03
131 76010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 93 90 3 96.77
132 90030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 193 186 7 96.37
133 53020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 76 73 3 96.05
134 20010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 82 78 4 95.12
135 47030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 182 173 9 95.05
136 32030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 233 221 12 94.85
137 32020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 219 205 14 93.61
138 73010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 124 116 8 93.55
139 41030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 203 189 14 93.10
140 11010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 72 67 5 93.06
141 45030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 217 200 17 92.17
142 67010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 146 133 13 91.10
143 20030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 81 73 8 90.12
144 54020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 127 113 14 88.98
145 33030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 198 176 22 88.89
146 85010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 79 70 9 88.61
147 90020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 127 112 15 88.19
148 40040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 176 154 22 87.50
149 75010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 72 62 10 86.11
150 41010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 221 186 35 84.16
151 45020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 334 280 54 83.83
152 31040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 194 162 32 83.51
153 45010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 234 195 39 83.33
154 36010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 231 192 39 83.12
155 35020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 187 152 35 81.28
156 80010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 112 90 22 80.36
157 50010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 88 70 18 79.55
158 80030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 242 191 51 78.93
159 41040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 143 110 33 76.92
160 18010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 178 135 43 75.84
161 30060000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 181 130 51 71.82
162 67030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 192 130 62 67.71
163 61020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 128 83 45 64.84
164 21010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 115 74 41 64.35
165 71040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 92 55 37 59.78
166 44010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 197 117 80 59.39
167 31020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 231 136 95 58.87
168 50030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 154 84 70 54.55
169 36020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 263 140 123 53.23
170 82010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 136 69 67 50.74
171 24020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 149 75 74 50.34
172 30070000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 228 110 118 48.25
173 14010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 181 87 94 48.07
174 42030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 108 49 59 45.37
175 35010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 192 75 117 39.06
176 22010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 83 32 51 38.55
177 57040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 146 54 92 36.99
178 00100700 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 99 32 67 32.32
179 62020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 184 58 126 31.52
180 12010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 32 10 22 31.25
181 40010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 158 48 110 30.38
182 49010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 246 60 186 24.39
183 30010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 143 24 119 16.78
184 31010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 202 28 174 13.86