ผู้ดูแลระดับเขต และ เส้นทางเข้าสู่เว็บโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ-สกุล เขต อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เข้าสู่เว็บโรงเรียน
1   นศพร พรมณีพิสมัย   00100700 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   specialset2013@hotmail.com 0956562797 Go
2   อัคศราวงศ์ แก้วสังค์   00101702 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2   schoolreceive@hotmail.com 0971567919
3   ณัฐพงษ์ ภาษี   00101704 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4   nuttzaza@gmail.com 0807671293
4   อิสม่าแอล ไร่ใหญ่   00101713 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13   hsk2531@hotmail.com 0895897094
5   นายแสนยากร สายสิน   00101731 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31   Saenyakorn.sa@g.dlit.ac.th 0927496883
6   กาญจนี อินตารักษา   00101734 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34   kanchanee.int@gmail.com 0972747779
7   ศุภศิตา รสโหมด   10010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   bkbeebk@gmail.com 0863248754 Go
8   สมยศ ศรีประเสริฐ   11010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1   itec.sp1@gmail.com 0868810733 Go
9   นางสาวคณิศร เลาหภารากร   11020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   NUCH684@GMAIL.COM 0830192952 Go
10   นางอุไรวรรณ ภู่เจริญ   12010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1   URP.SK1@gmail.com 0865639292 Go
11   ผดุงศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิกุล   12020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   pdk2006@gmail.com 0846556221 Go
12   นางลัดดา ศรีทอง   13010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   dasn901@gmail.com 0816962756 Go
13   นางโศภาวรรณ แจ้งพุ่ม   13020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   kobtutu@gmail.com 0972357774 Go
14   นายทศพล วงษ์เนตร   14010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   peedtw@gmail.com 0890875550 Go
15   อุษา วีระสัย   14020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2   sa14120465@gmail.com 0817015389 Go
16   กัญจน์กมล โพธิ์บุญ   15010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   sornor.kankamopb@gmail.com 0818533524 Go
17   นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวย   16010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   sup_sompong@hotmail.com 0854061016 Go
18   ภัทรพร เกตุเกิด   16020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2   sornornid2508@lopburi2.go.th 0861295904 Go
19   ชุติกาญจน์ บุญศรี   17010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี   boonsri2512@hotmail.com 0819475145 Go
20   นายชัยรัช ปลิวมา   18010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท   mrplewma@hotmail.com 0899067914 Go
21   ลลิตา ศรีสวัสดิ์   19010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1   la.sri2009@gmail.com 0816894043 Go
22   นายอนุรักษ์ ระย้า   19020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2   watpon.sbr2@gmail.com 0818997622 Go
23   นายไกรวุฒิ ฤทธาภรณ์   20010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   glaiwoot01@gmail.com 0850872297 Go
24   จรรยา เกตุพันธุ์   20020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2   ่janyachon2@gmail.com 0895054369 Go
25   นางส่งศรี นาถมทอง   20030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3   leksongsri@gmail.com 0981719315 Go
26   นางสาวสุทธิมาศ อภิรักษ์วนิชย์   21010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1   rubrayong1@gmail.com Go
27   น.ส.อลิสา คชารัตน์   21020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2   alisaza.k15@gmail.com 0806397155 Go
28   บุญสิตา ดีวัฒนานนท์   22010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1   realboon@chan1.go.th 0894039221 Go
29   พัชรีย์ เดชกุลทอง   22020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2   patcharee908@gmail.com 0814717778 Go
30   ชมพูนุช เสริมเสนาบุญ   23010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด   tratedu@gmail.com 0892441796 Go
31   ศุภากร เตโชชัยวุธ   24010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1   supa767134@gmail.com 0817904621 Go
32   นางนงลักษณ์ โฉมศรี   24020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   n.samerphap@gmail.com 0884422682 Go
33   นางบัวบาง บุญอยู่   25010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1   lotus2502@hotmail.com 0813492677 Go
34   นางสาวนงไว ชวนคิด   25020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2   suriyachut49@hotmail.com 0801023948 Go
35   วาสนา ฉิมพะวงษ์   26010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก   wsncpw@gmail.com 0853648022 Go
36   นางวรรณา แกมนิล   27010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1   wanna7266@hotmail.com 0870635371 Go
37   พรรณวิภา เทพขาม   27020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2   ictsk2@gmail.com 0814025771 Go
38   เสน่ห์ หมายจากกลาง   30010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1   saneh.maths@gmail.com 0931043169 Go
39   สรายุทธ กล้าไพรี   30020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2   s.klapairee@gmail.com 0918355543 Go
40   เพชรรัตน์ ศรีไทย   30030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   petsrithai@yahoo.com 0895785541 Go
41   จักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์   30050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   aekcom18@gmail.com 0879606256 Go
42   นายยุทธภูมิ ดรเถื่อน   30060000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6   yoottapoom_don@hotmail.com 0844205929 Go
43   นางจณิตชตา แก่นการ   30070000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7   Janitchata.ploy@gmail.com 0885810917 Go
44   นางชินตา วนิชชานนท์   30070000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7   shinta@korat7.go.th 0883413935 Go
45   สุรชาติ เหง้าละคร   31010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1   surtng70@gmail.com 0854125738 Go
46   นายไชยสิทธิ์ พวงศรี   31010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1   PuangSri@gmail.com Go
47   นางสาวพรพิมล ระวันประโคน   31020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2   Jiap_br2@esdc.go.th 0959951429 Go
48   ปัญจรัตน์ สิมสวัสดิ์   31030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3   anubannangrong@hotmail.com 0899418113 Go
49   นางดุจดาว ธำรงค์ประดิษฐ์   31040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   meaw_dujdaw@hotmail.com 087-2517985 Go
50   นายชินวงศ์ ดีนาน   32010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1   chinnawong.d@gmail.com 0810741761 Go
51   นายณภัทร เบ้านาค   32020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2   phattanon2516@gmail.com 0915830340 Go
52   อริสรา สุรวงศ์ธนกุล   32030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   asun998@gmail.com 0862535998 Go
53   สำราญ สาระมู   33010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1   samran_sa4545@hotmail.com 0898582993 Go
54   ศน.สมนึก แซ่อึ้ง   33020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2   sy_pon@hotmail.com 0872545703 Go
55   นุชษราวรรณ คณานิตย์ธนกิจ   33030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3   sisaket3@ssk3.go.th 0831275289 Go
56   กัญชพร เครือคำ   33040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4   yupa290326@hotmail.com 0973388989 Go
57   นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์   33040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4   simonjumper13@gmail.com 0853162313 Go
58   ดร.ดนุภัค เชาว์ศรีกุล   34010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   danupak2508@hotmail.com 0935268620 Go
59   วุฒิชัย ดาผา   34020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2   wuttichai.dapha@gmail.com 0864614749 Go
60   นายอภิชาต จำปาเทศ   34030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3   Xaj111@hotmail.com 0869710097 Go
61   นายพันธ์พนา มุสิกสาร   34040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4   puntpana1@yahoo.co.th 0819990001 Go
62   เฉลียว กันนิกา   34050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5   apinyasu@hotmail.co.th 0818776463 Go
63   นายศราวุธ ดวงพิลา   35010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1   duangpila@gmail.com 0872505989 Go
64   อนุ บุญสูง   35020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2   superanu07@gmail.com 0872404719 Go
65   นางสาวสาวิกา จักรบุตร   36010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1   jakraboot_p@hotmail.com 0818764116 Go
66   ดรุณี อาจปรุ   36020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2   kroonung2515@gmail.com 0869300703 Go
67   นางสาวพัทธนันท์ พูนประสิทธิ์   36030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3   sphoonprasit@gmail.com 0818772938 Go
68   ประภากมล แสงอรุณ   37010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ   knong56@gmail.com 0887030195 Go
69   นายเสนอ รัมพณีนิล   38010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ   songsermbk@hotmail.com 0804619453 Go
70   พรชัย จันทะศุภ   39010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1   aoom@wilasinee 0867140243 Go
71   นางนิรมล บุญเย็น   39020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2   niramol.nbp2@gmail.com 0817397916 Go
72   นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง   40010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   mahakod19@gmail.com 089-617-3001 Go
73   ว่าที่ร้อยโทประสงค์ พรหมเมตตา   40020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   prapro29@hotmail.com 0879516979 Go
74   นางสาวนิภาพร พจนา   40030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   nipaporn9944@gmail.com 0847871144 Go
75   นางปุณณภา ธนะจันทร์   40030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   punnapha3538@gmail.com 0897112085 Go
76   นางสาวจรูญศรี สมีเมือง   40030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   bbggnoi@gmail.com 0997396477 Go
77   เพชราภรณ์ ไสยโสภณ   40040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4   Petpron.2539@gmail.com 0854503091 Go
78   กฤษณา วงษ์ทรงยศ   40050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5   kkn5.sport@gmail.com 0918646337 Go
79   สิทธิพงษ์ คงวันดี   41010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1   sittip@gmail.com 0846545344 Go
80   นางสุภาวดี ปกครอง   41020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   pokkrong1977@gmail.com 0807550057 Go
81   นายปรีชา อินสุวอ   41030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3   pree.ins@gmail.com 0847778534 Go
82   จิณณพัต ผลทิพย์   41040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4   chinnapatp@gmail.com 0933298113 Go
83   มณฑล พร้อมสันเทียะ   42010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   admin@loei1.go.th 0956586503 Go
84   นางสาวนิรัชรา จันทิหล้า   42020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2   niratchara07@gmail.com 0934739862 Go
85   สุริยนต์ ชมภู   42030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   admin@loei3.go.th 0941207678 Go
86   ฤตินันท์ บุญกอง   43010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   rueti.b@gmail.com 0898614562 Go
87   วัชรพงษ์ พิมพ์มา   43020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2   jjpimma@gmail.com 0848961230 Go
88   กันตธี เนื่องศรี   44010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1   nuangsri12@hotmail.com 0896360640 Go
89   นายครรชิต ศรีกุลคร   44020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2   chitkan4@gmail.com 0833568960 Go
90   นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง   44030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   kittipong12122507@gmail.com 0800103507 Go
91   ทิพญา ศุภฤกษ์   45010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1   tipaya7849@hotmail.com 0895712934 Go
92   นางมนัญญา สมหนองบัว   45020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2   mananya.plan@gmail.com 0637737888 Go
93   ชัญญา อินทริกานนท์   45020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2   paew.sn@gmail.com 0883171735 Go
94   ฐาปกรณ์ ธรรมรักษา   45030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3   pragon_ta@hotmail.com 0863534796 Go
95   รัตนา พรมศาลา   46010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1   promsala.rattana@gmail.com 0933875108 Go
96   วิจิตรา โคตรบัญชา   46020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   jitra_kk@hotmail.com 0817697370 Go
97   จิณัฐตา วรรณเกษม   46030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   Tik_tik12988@hotmail.com 0956546691 Go
98   นายวิรวัฒน์ ไพใหล   47010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   kruwirawat@banpan.ac.th 080189994 Go
99   นายวีรยุทธ ก้อนกั้น   47010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   weerayuthgongun@gmail.com 0966165177 Go
100   นายดนัย ศรีวงษา   47020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2   doym82@gmail.com 0640318860 Go
101   พนมพร มาตราช   47030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3   admin_sakon3@sakonnakhon3.go.th 0818554913 Go
102   ณรัช ไชยสุระ   48010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1   nong.dracula@gmail.com 0844789767 Go
103   นางศันสนีย์ ชูแหวน   48020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2   sansaneechu55@gmail.com 0971393382 Go
104   ฉวีวรรณ มีสติ   49010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   chawiwan_2507@hotmail.com 0857592972 Go
105   นายสราวุธ ชัยยอง   50010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   sarawut@chiangmaiarea1.go.th 0931358110 Go
106   วิไลลักษณ์ ไทระยะ   50020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2   wilailuckcme2@gmail.com 0817969410 Go
107   นางสาวศิพาณัฎฐ์ ใจสัตย์   50030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3   Siparnat@gmail.com 0811124955 Go
108   นายอนันต์ กันนาง   50030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3   Kan_anan@hotmail.com 0882600847 Go
109   นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์   50030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3   penny_promsuwan@hotmail.com 0882523769 Go
110   นายวรากุล ตุ่นเครือ   50040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   varakul_new@hotmail.com 0871927090 Go
111   นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล   50050000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5   mamwach@gmail.com 0898559692 Go
112   เตือนใจ ณ รังษี   50060000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6   ืืnongteuan67@gmail.com 0898518467 Go
113   นายวิชากร ลังกาฟ้า   51010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1   dr.wichakorn@gmail.com 0817837485 Go
114   อัญชัญ ธรรมสิทธิ์   51020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2   thamma1669@hotmail.com 0810205902 Go
115   อลงกรณ์ ไชยหมอน   52010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1   chaimorn@gmail.com 0838737358 Go
116   ปาณิศา คมนัย   52020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2   panisakom@hotmail.com 0843706065 Go
117   ดวงจันทร์ สลีวงศ์   52020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2   rammi_2551@hotmail.com 0863752604 Go
118   ผ่องศรี ง้าวกาเขียว   52020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2   phongsri112@gmail.com 0871821895 Go
119   พลอยชมพู วงศ์อินทร์   52030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3   Ploychompoo8023@gmail.com 0871728909 Go
120   นพดล ด้วงธิวงศ์   52030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3   ricecrisps@gmail.com 0826945429 Go
121   นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์   53010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1   saowaphit21@gmail.com 0819726336 Go
122   นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน   53020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2   stou2022@hotmail.com 0890948946 Go
123   นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ   54010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1   busmath1@hotmail.com 0931367301 Go
124   สานิตย์ โลหะ   54020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2   sanitloha@gmail.com 0979236516 Go
125   Suchada Trijinda   55010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1   strijinda@gmail.com 0931369636 Go
126   นางสาวชัชชฏาวัลล์ ลือยศ   55020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2   oil_kanjana_nan@hotmail.com 0883824289 Go
127   รุสนันท์ แก้วตา   56010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   russanan.k@gamail.com 0801268093 Go
128   นายมาณพ บุญเรือง   56010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   Nop.coffe@hotmail.com 0897592424 Go
129   บุญสิน สุปันตา   56020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2   wow1973@gmail.com 0861158582 Go
130   นางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียน   57010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1   p395atom@gmail.com 0898507402 Go
131   นางสาวรัษฎา อภิวงค์งาม   57020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2   aumrussada@gmail.com 0892626687 Go
132   เมธี กาบุญค้ำ   57030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3   methee.ka@gmail.com 0895560807 Go
133   พงศธร ช่างปัด   57040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   pong950@hotmail.com 0882604705 Go
134   นงค์นุช บุญจันทร์ต๊ะ   58010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   ืnongnut_14@hotmail.com 0898515806 Go
135   ปรียานุช อุปถัมภ์   58020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   mammod53@gmail.com 0819505023 Go
136   นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ   60010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   Wanpen209@gmail.com 0872049216 Go
137   พิชนาวรรณ ชังชั่ว   60020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2   phit1967@gmail.com 0819539979 Go
138   นายเกรียงศักดิ์ เรืองศรี   60030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   jack.big@hotmail.com 0815968607 Go
139   นางสาวอัมพร วัฒนวิกย์กิจ   61010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1   w_amporn@yahoo.co.th 0810409215 Go
140   วิมลรัตน์ ชูแกล้ว   61020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2   rato1999@hotmail.com 0816754148 Go
141   นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ   62010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1   satitaphorn@gmail.com 0812804332 Go
142   ศิราภรณ์ ศิริพันธ์   62020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2   ausiraporn@gmail.com 0816808234 Go
143   สมใจ เอื้อรุ่งเรือง   63010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1   somuarr@gmail.com 0894371524 Go
144   สุวิมล ใจโปร่ง   63020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   monjai494@gmail.com 0812806983 Go
145   ประพรศิลป์ ชมนก   64010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1   prapornsin@gmail.com 0862083390 Go
146   เชษฐา พรภัทรยุทธ   64020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2   chedthaitec@gmail.com 0852722223 Go
147   ปิยนารถ สุขม่วง   65010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1   Piyanart88@gmail.com 0815320270 Go
148   นายไชยยศ ทองปากน้ำ   65020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   chaiyot1604@gmail.com 0819621005 Go
149   สุภาพร แสนแทน   65030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3   watpolplk3@gmail.com 0811814841 Go
150   อรพินท์ พิมพ์เขตต์   66010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1   aeaurapin@gmail.com 0953438844 Go
151   ชัชนันท์ สุขคุ้ม   66020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2   kunmathh@hotmail.com 0864498258 Go
152   นงคราญ ทองคำ   67010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   ntpbn1@gmail.com 0805156968 Go
153   วราภรณ์ ใบภักดี   67020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   baipakdee@hotmail.com 0931490501 Go
154   นางปาริชาติ เข่งแก้ว   67030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   Foxpari1@hotmail.com 0813798401 Go
155   นายบุญประคอง โคตรพัฒน์   70010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   boonprakonga@gmail.com 0871130514 Go
156   เสถียร แพทิศ   70020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2   satianrb2@gmail.com 0872626884 Go
157   ศน.จันจิรา คุณฑี   71010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   krunokanuban@gmail.com 0852891718 Go
158   ธิติยา อ่อนวิมล   71020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   janchester_22@hotmail.com 0893786676 Go
159   นงนุช ดวงพรกชกร   71030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   nongnuch9536@gmail.com 0832647574 Go
160   สุปราณี แซ่ลิ้ม   71040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   supranee.sealim@gmail.com 0813789442 Go
161   นางจิราธร สามารถ   72010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1   Jirathonsa@gmail.com 0817923076 Go
162   วรรณภร วิโรจน์วัฒนกุล   72020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   wannaporn.2511@gmail.com 0964149554 Go
163   ภานุพงษ์ พละวงษ์   72030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3   atenpal@gmail.com 0898366455 Go
164   นางจรรยาพร ยอดแก้ว   73010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   yodchanya@gmail.com 0819443654 Go
165   สมชาย พูลศรี   73020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   sompulsri@gmail.com 0859962007 Go
166   นางสาวสุภาภรณ์ สานอก   74010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   s.sanok25@gmail.com 0819959073 Go
167   รังษิยา อมาตยคง   75010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   rangsiya2008@gmail.com 0818388876 Go
168   นิตยา โต๊ะถม   76010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   nitaya2514@gmail.com 0840257284 Go
169   นางสาวโสภารัตน์ คงนุ่ม   76020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2   Soparat475418533@hotmail.com 0896600100 Go
170   หริณญา รุ่งแจ้ง   77010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   tukta1239@hotmail.com 0851831239 Go
171   กฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย   77020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2   grisanarerg@gmail.com 0889846662 Go
172   วนิดา ทองนุ่น   80010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1   ladasawun@gmail.com 0835120799 Go
173   วนิดา ทองนุ่น   80010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1   ladasawun@gmail.com 0835120799 Go
174   สุพิชฌาย์ ไกรนรา   80020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   sae_pu@hotmail.com 0911596941 Go
175   มานิตย์ ศิลาบุตร   80030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   javevan@yahoo.co.th 0872786099 Go
176   นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์   80040000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   sawat1402@gmail.com 0918478733 Go
177   ปิยวรรณ ตันติธนอมร   81010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   biyokbiyok1@gmail.com 0854786348 Go
178   อวยพร อร่าม   82010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   oiloum2010@hotmail.com 0862673838 Go
179   ระเบียบ พรหมทอง   83010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   plan_phuket@hotmail.com 0894697923 Go
180   นางสาวณฐกร รักษ์ธรรม   84010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1   nathakorn@surat1.go.th 0895209754 Go
181   ประณต สุวรรณโกศัย   84020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2   super_su2@hotmail.com 0898669260 Go
182   จุฑามาศ สวัสดี   84030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3   juthamat.swd@gmail.com 0818930347 Go
183   รัชนี จิตต์สว่าง   85010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง   ratchanee1910@gmail.com 0812739529 Go
184   ชมัยพร รัตนพรหม   86010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   chamai7826@hotmail.com 0864709551 Go
185   นายชัชวาล พรหมเรือง   86020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   teacherpoo2519@gmail.com 0876217656 Go
186   payom srisamai   90010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1   psrisamai21@hotmail.com 0894687994 Go
187   นายนิพล พุฒคง   90020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2   nipol2159@hot.com 0812769587 Go
188   วารี แซ่เจียว   90030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3   warunee_kis@hotmail.com 0980135530 Go
189   นางสาวปรีดา ชูมณี   90030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3   predee5160@gmail.com 0818988350 Go
190   จิราพร อัครสมพงศ์   91010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   jj.porna@gmail.com 0817477682 Go
191   นางสุจิรา ณ พัทลุง   92010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   mydzinee@hotmail.com 0847058748 Go
192   นายประยม แก้วจุลศรี   92020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2   prayomkaew@gmail.com 0872842124 Go
193   นางสุพัตรา สิงหเสม   93010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1   supattra5344@gmail.com 0813282732 Go
194   นางสาวจรุวรรณ ชูขาว   93020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2   jaruwan6399@gmail.com 0817386713 Go
195   นางสาวรอกีเยาะ มีกะ   94010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1   ka.nu@hotmail.com 0848566540 Go
196   พรภนา คำแป้น   94020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   pkampan1971@hotmail.com 0810974383 Go
197   นางสาวสิริกาญจน์ ขุนทอง   94030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3   siri_pt3@hotmail.com 0831852299 Go
198   นางสุภาพร จันทรัตน์   95030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3   jantarat_su@hotmail.com 0831852299 Go
199   อรสุธี คงมา   96010000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   koykoy93@hotmail.com 0910464926 Go
200   นางสาวซารีพะ นดีรี   96020000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2    saripah2555@gmail.com 0892935728 Go
201   นางรูซรีนา ปาแนแจกะ   96030000 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3   rusreena@gmail.com 0807027321 Go